Project Monitoring

Project Monitoring

L’objectiu final del Project Monitoring és aportar de forma continuada informació fiable i objectiva, que permeti detectar de forma primerenca situacions de risc actuals o potencials, així com prendre les mesures correctores necessàries per aconsseguir l’objectiu previst sense desviacions de terminis o de presupost.

El nivell de monitorització requerit dependrà del nivel de risc (rating) del projecte en qüestió segons criteris preestablerts. En funció del rating de l’actiu, es distingeixen dos posibles nivells de monitorització:

  • Monitorització intensitat estàndard: És possible aplicar aquest model en petites actuacions en entorns ja consolidats i destinats a usos habituals com promocions o a projectes que es trobin afectats per alguna circumstància que elevi el risc previst sense arribar a considerar-se operacions d'alt risc.
  • Monitorització intensitat alta: En aquest cas, aquest model s'ha d'utilitzar per operacions denominades singulars degut a factors urbanísitcs adversos o constructius que afectin directament al desenvolupament del projecte i a la seva viabilitat. Aquest tipus de monitorització s'eleva, respecte a l'estàndard, el nombre d'aspectes a analitzar incidint directament en l'actuació a realizar.