Sòl i negoci

Captació

 • Cerca i cribratge de sòls tant finalistes com en gestió urbanística i oportunitats de negoci dins de qualsevol àmbit del sector immobiliari.
 • Estratègia i direcció de la negociació entre inversor i propietat.
 • Posada en valor d’actius a través de la transformació urbanística.
 • Solucions per al desenvolupament i transformació del sòl en actiu immobiliari finalista.

Anàlisi d’operacions

 • Anàlisi de projectes residencials, Industrials, terciaris i hotelers.
 • Estudis de viabilitat econòmica i edificatòria.
 • Estudi de mercat de l'àrea d’incidència.
  • Anàlisi individualitzat del stock disponible.
  • Tendències, fortaleses i debilitats.
  • Anàlisi de l'oferta i demanda del producte en competència.
 • Definició del producte òptim a desenvolupar.
 • Proposta de desenvolupament i implantació sobre l'actiu, punt de trobada entre normativa urbanística i mercat.
 • Valoració econòmica de qualsevol tipus d'actiu immobiliari.
 • Costos, rentabilitats i marges comercials.

Urbanisme

 • Anàlisi urbanístics (normativa general i derivada).
 • POUM. Estudi individualitzat dels sectors pendents d'aprovació. Timing de desenvolupament (sòl en competència).
 • Seguiments de projectes amb les administracions actuants (Ajuntaments, ACA, conselleries…).
 • Representació en juntes de compensació o qualsevol altre figura urbanística.